Prezes Sądu


Prezes Sądu Rejonowego
SSR Jakub Matkowski

Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Kamila Klimczak


Sekretariat Prezesa

    91 578 74 43

 

Prezes sądu jako organ Sądu Rejonowego w Stargardzie :
1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,

2. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.